Τί είναι η Κ.Α.ΝΕ.

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Κ.Α.ΝΕ.

  Ασχολούμαστε με το youthwork (διοργάνωση κοινωνικό-μορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ευκαιρίες προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης στους νέους της τοπικής κοινωνίας, μέσα από κοινωνικό-μορφωτικές δραστηριότητες και τη μη τυπική μάθηση. Βασικός σκοπός μας είναι η δημιουργία ανεξάρτητων δομών νεολαίας, καθώς και η αναγνώριση του youthworkστην Ελλάδα.

  Η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Καλαμάτα. Η βασική ομάδα στόχος μας είναι νέες/οι ηλικίας 15 έως 35 και άτομα που απασχολούνται στο χώρο της νεολαίας (youthworkers, αρχηγοί ομάδων νέων, μέντορες, και εκπαιδευτές). Παρόλα αυτά, δουλεύουμε και με όλα τα άτομα της τοπικής κοινωνίας.

  Όραμά μας είναι να δώσουμε κίνητρα στις νέες και στους νέους για να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ευκαιρίες σε νέους και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Επιπλέον, επιδιώκουμε να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, ενισχύοντας της διαπολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη, και προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση και ισότητα, ιδιαίτερα για τη νεολαία. Σε οργανωτικό επίπεδο, προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών και δημόσιων φορέων.

  Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι μας μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες:

  1. Για τη νεολαία:

  – Υποστήριξη των νέων της τοπικής κοινότητας (προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, αποτελεσματική ένταξη στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον)

  – Δημιουργία Δομών Νεολαίας (κέντρα νέων, κοινωνικά κέντρα, φεστιβάλ, άλλα)

  – Προώθηση μη-τυπικής μάθησης στον τομέα της νεολαίας

  – Προώθηση των ιδέας του ενεργού πολίτη σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και ενθάρρυνση διαπολιτισμικών συνεργασιών και του αγώνα ενάντια στις διακρίσεις

  – Αναγνώριση του επαγγέλματος του διοργανωτή κοινωνικό-μορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους (youthworker) στην Ελλάδα

  2. Για την τοπική κοινωνία:

  – Προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού

  – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση

  – Δημιουργία δικτύου τοπικών οργανισμών ή ομάδων που ειδικεύονται στην κοινωνική εργασία

  – Ανάληψη δράσεις για την προώθηση της καινοτομίας και του πολιτισμού στην περιοχή της Μεσσηνίας

  3. Για την ίδια την οργάνωση:

  – Ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού συνεχώς με προγράμματα κατάρτισης

  – Επίτευξη επιχειρησιακής βιωσιμότητας

  – Διαρκής εξέλιξη των προγραμμάτων μας ώστε να διασφαλίζεται και να βελτιώνεται η ποιότητά τους, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

  – Διαρκής ανάπτυξη νέων συνεργασιών και δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου

  Ακολουθώντας τις αρχές της «Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», οι δραστηριότητες του οργανισμού εστιάζουν στην υλοποίηση: ευρωπαϊκών προγραμμάτων για νέους/ες, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων, προγραμμάτων κινητικότητας, προγραμμάτων εθελοντικής υπηρεσίας, δράσεων παροχής προσωπικής συμβουλευτικής σε νέους/ες και ενήλικες. Μέσω των δραστηριοτήτων της, η οργάνωση πέτυχε σταθερές και επιτυχείς συνεργασίες με οργανισμούς και δημόσιους φορείς τόσο τοπικά όσο και διεθνώς.

  Από την ίδρυσή της το 2008, η Κ.Α.ΝΕ κατάφερε να δημιουργήσει 2 επιτυχείς δομές νεολαίας:

  – το Κέντρο Νέων Καλαμάτας, το οποίο ήδη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 54 εργαστήρια σε 850 νέες και νέους, από τους συνολικά 3000 που είναι εγγεγραμμένες/οι ως μέλη, και να συμπεριλάβει στις δραστηριότητές του περισσότερες/ους από 4500 νέες/ους της περιοχής. Το κεντρικό του επίτευγμα είναι η ενσωμάτωση στις δραστηριότητές του μεταναστών και ντόπιων νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

  – το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας, το οποίο αποσκοπεί να προσφέρει ευκαιρίες στη νεολαία να εκφραστεί μέσα από τέχνες του δρόμου, με απώτερο στόχο να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα, φιλοξενώντας πάνω από 10.000 επισκέπτες και καλλιτέχνες στις 3 του ημέρες.